Red bg1
close

ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΑΣ

Συμμετέχοντας στις εξετάσεις επαγγελματικού προσανατολισμού, κερδίζετε υποτροφία (εφ' όρου ζωής)
από 10% έως και 100% στα online μαθήματα.

Επίσης, η Στέγη του Αριστοτέλη επιβραβεύει όλους όσους θέλουν να διευρύνουν τους ορίζοντές
τους και να συμμετάσχουν σε πάνω από ένα online μάθημα σε κάθε κύκλο σπουδών, παρέχοντας
επιπρόσθετη υποτροφία ανάλογη με τον αριθμό των μαθημάτων που επιλέγει να παρακολουθήσει ο κάθε μαθητής.

  • 2 μαθήματα 5%
  • 3 μαθήματα10%
  • 4 μαθήματα15%
  • 5 μαθήματα20%
  • 6 μαθήματα25%
  • 7 μαθήματα30%

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Μοιραστείτε το!

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

1. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1.1. Η πολιτική διαχείρησης και προστασίας προσωπικών δεδομένων που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η επιχείρηση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Όρων χρήσης. Εάν κάποιος επισκέπτης ή χρήστης δεν αποδέχεται εν όλω ή εν μέρει την πολιτική διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων της ιστοσελίδας της επιχείρησης, οφείλει να μη χρησιμοποιεί ή και να παύσει άμεσα να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και τις παρεχόμενες από αυτή υπηρεσίες. Η χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη από κάθε επισκέπτη/χρήστη συνολική αποδοχή της πολιτικής διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων του διαχειριστή.
1.2. Η διαχείριση, επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας και των παρεχόμενων από αυτή υπηρεσιών, διέπεται από τους παρόντες όρους, εφαρμοζομένων παράλληλα και συμπληρωματικώς των σχετικών διατάξεων του Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και όπως έχει συμπληρωθεί από τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 95/46/ΕΚ, 97/66/ΕΚ καθώς και εξειδικευτεί μέσα από τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Όλες οι συλλεγόμενες πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια, με χρήση των πλέον σύγχρονων μεθόδων. Τα στοιχεία και δεδομένα των χρηστών αποθηκεύονται σε απολύτως προστατευμένα αρχεία που πληρούν τις σύγχρονες τεχνικές μεθόδους ασφαλείας.
1.3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχει κάποιο επισκέπτης/χρήστης αποθηκεύονται σαν πληροφορίες επεξεργάζονται για τους εξής σκοπούς:

Α. Εγγραφή χρήστη – Δημιουργία Λογαριασμού
Η επιχείρηση όταν κάποιος χρήστης εγγράφεται στην ιστοσελίδα και δημιουργεί λογαριασμό  σε αυτή ή και όταν προβαίνει σε ηλεκτρονικές παραγγελίες, συλλέγει και επεξεργάζεται στοιχεία όπως ενδεικτικά: 
Ι. Για φυσικά πρόσωπα: ονοματεπώνυμο, φύλο, e-mail, ημερομηνία και τόπο γέννησης, σχολική τάξη φοίτησης, αντικείμενο σπουδών, τηλέφωνο επικοινωνίας και 
ΙΙ. για νομικά πρόσωπα: επωνυμία, έδρα, έτος ίδρυσης, καταστατικό σκοπό, ΑΦΜ, διεύθυνση και στοιχεία νομίμου εκπροσώπου.
Ο σκοπός της συλλογής των ανωτέρω δεδομένων είναι η εγγραφή του χρήστη στην ιστοσελίδα και η δημιουργία λογαριασμού σε αυτή προκειμένου να πληροφορηθεί για τις παρεχόμενες από την επιχείρηση ιστοσελίδες, την εκδήλωση ενδιαφέροντος, τη κατάρτιση σύμβασης παροχής υπηρεσιών και τη λήψη των σχετικών υπηρεσιών. 
Παρέχεται η δυνατότητα στο χρήστη να εγγράφεται στην ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας τρίτη υπηρεσία μοναδικής εγγραφής που πιστοποιεί την ταυτότητα του και συνδέει τις πληροφορίες σύνδεσής του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την εταιρία. Η επιχείρηση συλλέγει τις απαιτούμενες για την εγγραφή του χρήστη και τη δημιουργία λογαριασμού πληροφορίες από τον αντίστοιχο πάροχο μέσων κοινωνικής δικτύωσης, για τις οποίες ο χρήστης έχει δώσει στον πάροχο την άδεια να μοιραστεί με την επιχείρηση. Η συλλογή άλλων πληροφοριών μπορεί να εξαρτάται από τις ρυθμίσεις απορρήτου που έχει καθορίσει ο χρήστης με τον πάροχο του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, οπότε παρακαλείται ο χρήστης να μελετήσει τη δήλωση ή πολιτική απορρήτου της σχετικής υπηρεσίας.
Σε περίπτωση που απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες διασταύρωσης της ταυτότητας κάποιου μέλους μπορεί να ζητηθούν επιπλέον προσωπικές πληροφορίες από τον ίδιο ή από τρίτες πηγές για την διασφάλιση της διαφάνειας και της νομιμότητας. Μπορούν επίσης να συλλεγούν προσωπικές πληροφορίες από επικοινωνίες μέσω e-mail με την επιχείρηση ή από προσωπικές επιστολές ή αναρτήσεις στην ιστοσελίδα. 

Β. Πληρωμές 
Ειδικά για τις πληρωμές μέσω πιστωτικών καρτών και λοιπών συστημάτων πληρωμών μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων και συναφών φορέων, επισημαίνεται ότι η επιχείρηση δεν συλλέγει, ούτε επεξεργάζεται ούτε αποθηκεύει τα δεδομένα και τις πληροφορίες πληρωμής, όπως στοιχεία και αριθμούς πιστωτικών καρτών και λοιπών μέσων πληρωμής, αλλά η συναλλαγή γίνεται απευθείας ανάμεσα στους χρήστες και το φορέα πληρωμών κλπ., ο οποίος και συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα δεδομένα αυτά ή λοιπά τραπεζικά ή άλλα στοιχεία.

Γ.  Συλλογή αποτελεσμάτων διαγωνισμάτων και επεξεργασία αυτών με σκοπό την βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την εξαγωγή στατιστικών μετρήσεων ως και την προώθηση αποτελεσμάτων και στοιχείων επιτυχόντων σε εκπαιδευτικά ιδρυμάτα, επιχειρήσεις και συναφείς οντότητες για την ανάδειξη και αξιοποίηση των επιτυχόντων.

Δ. Ειδικά για τη διεύθυνση ΙΡ των επισκεπτών/χρηστών: Όσον αφορά τη διεύθυνση ΙΡ μέσω της οποίας ο τερματικός Η/Υ κάθε επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και επομένως και στην ιστοσελίδα, σας γνωρίζουμε ότι καταγράφεται και αξιοποιείται αποκλειστικά για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων που αφορούν την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας. Βεβαίως, σε κάθε περίπτωση ενδεχόμενης διάπραξης εκ μέρους των επισκεπτών/χρηστών αστικώς και ποινικώς κολάσιμων πράξεων, ο διαχειριστής – δικαιούχος της ιστοσελίδας υποχρεούται να συνεργάζεται με τις Αρχές και να παρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση και πληροφορία που αρμοδίως τυχόν θα του ζητηθεί προκειμένου για την διασταύρωση πληροφοριών και την παροχή στοιχείων ταυτότητας νομικών ή φυσικών προσώπων που εμπλέκονται στις ανωτέρω πράξεις. 

1.4. Cookies
Η επιχείρηση στην ιστοσελίδα της χρησιμοποιεί cookies για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων πληροφοριών και για την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου στις ιδιαίτερες ανάγκες, επιθυμίες και ενδιαφέροντα των χρηστών. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη/επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη/επισκέπτη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του διαδικτυακού τόπου για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα cookies μπορεί, ενδεικτικά, να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι χρήστες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα ή να δίνουν τη δυνατότητα στην ιστοσελίδα να απομνημονεύει προηγούμενες επιλογές του χρήστη, ώστε να του παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες ή ακόμα και να χρησιμοποιηθούν για προσωποποιημένη διαφήμιση. Επίσης, τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία στατιστικών και ερευνών που επιτρέπουν στην επιχείρηση να κατανοήσει καλύτερα πώς οι χρήστες χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα και τον ιστότοπό της, ώστε να βελτιώσει τη δομή και το περιεχόμενο του. Οι στατιστικές και οι λοιπές έρευνες που βασίζονται στις πληροφορίες των cookies γίνονται υπό καθεστώς απόλυτης ανωνυμίας, ενώ η επιχείρηση δεν έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει την ταυτότητα και τα προσωπικά στοιχεία κάθε χρήστη από τις πληροφορίες των cookies. Ο χρήστης μπορεί ελεύθερα να απορρίψει τα cookies. Ωστόσο, καθίσταται σαφές στους χρήστες ότι ορισμένες λειτουργίες του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και στην περίπτωση που απορρίψουν τα cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη που έχει συλλέξει η επιχείρηση, διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο και σε κάθε περίπτωση από την ημερομηνία λήξης ισχύος της σχετικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών, αφού διαπιστωθεί η απουσία χρήσης του λογαριασμού του χρήστη.
2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΗ
2.1. Η Στέγη του Αριστοτέλη ορίζεται υπεύθυνη επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και ως υπεύθυνη επεξεργασίας του αρχείου, αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει την τήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα των προσωπικών δεδομένων του χρήστη και να εξασφαλίζει την από πλευρά του χρήστη άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και εναντίωσης μέσα αποστολής e-mail hello@stegiaristoteli.org ή με τηλεφωνική κλήση στον αριθμό 2721-110511.
2.2. Για την εκπλήρωση των σκοπών του όρου 1.3 του παρόντος η επιχείρηση ενδέχεται να γνωστοποιεί ή να μεταβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα που έχει συλλέξει σε τρίτους υπεύθυνους επεξεργασίας, κέντρα συλλογής πληροφοριών ή άλλους τρίτους παρόχους υπηρεσιών, εκπαιδευτικά ιδρύματα, συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και τρίτα μέρη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ενδεικτικά η επιχείρηση δύναται να γνωστοποιεί και να μεταβιβάζει τα αποτελέσματα των διαγωνισμάτων και τα στοιχεία των επιτυχόντων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε τρίτες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με σκοπό ιδίως την ανάδειξη και αξιοποίηση των επιτυχόντων για χορήση επαίνων, υποτροφιών, θέσεων εργασίας και λοιπών ευεργετημάτων. Οι σχετικές συμφωνίες με τους τρίτους στους οποίους θα γνωστοποιούνται ή θα διαβιβάζονται τα σχετικά δεδομένα θα περιορίζουν τους σκοπούς για τους οποίους μπορούν να γνωστοποιηθούν και να επεξεργαστούν τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και θα απαιτούν την επαρκή προστασία αυτών. 
2.3. Δια του παρόντος η επιχείρηση ενημερώνει το χρήστη ότι με την εγγραφή του και με την παροχή πληροφορίων μέσω της παρούσας ιστοσελίδας ως και τη λήψη υπηρεσιών από αυτή, αποδέχεται ανεπιφύλακτα και εξουσιοδοτεί ρητώς την επιχείρηση να γνωστοποίησει ή/και να μεταβιβάσει τις εν λόγω πληροφορίες στα αναφερόμενα στον όρο 2.2. μέρη.
2.4. Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του που έχουν συλλεχθεί και υφίστανται επεξεργασία από την Εταιρία, καθώς και δικαίωμα ενημέρωσης, κατόπιν σχετικού αιτήματος με την αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση hello@stegiaristoteli.org ή με τηλεφωνική κλήση στον αριθμό 2721-110511.
2.5. Ο Χρήστης μπορεί να περιορίζει, να αλλάζει, να διορθώνει, να συμπληρώνει και να διαγράφει τα προσωπικά δεδομένα του που υφίστανται επεξεργασία από την Εταιρία και για το λόγο αυτό θα μπορεί να επικοινωνεί με την αποστολή email στη διεύθυνση hello@stegiaristoteli.org ή με τηλεφωνική κλήση στον αριθμό 2721-110511.
2.6. Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα ανάκλησης της παρούσας συγκατάθεσης προς επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με την αποστολή email στη διεύθυνση hello@stegiaristoteli.org ή με τηλεφωνική κλήση στον αριθμό 2721-110511. Κατόπιν μελέτης του σχετικού αιτήματος, η επιχείρηση θα προβαίνει εντός χρονικού διαστήματος ενός μήνα στην ικανοποίησή του υπό την προϋπόθεση ότι είναι νόμιμο και ευσταθεί.
 Για οποιαδήποτε απορία ή για τη χορήγηση πληροφόρησης σχετικής με την επεξεργασία και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορείτε να επικοινωνήσετε με την την επιχείρηση με αποστολή email με την αποστολή email στη διεύθυνση hello@stegiaristoteli.org ή με τηλεφωνική κλήση στον αριθμό 2721-110511.
2.7. Ο Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, +30 210 6475600, contact@dpa.gr )
2.8. Κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Χρήστη, η οποία θα παρέχεται με την επικύρωση της ένδειξης «ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΩ» κατά τη δημιουργία λογαριασμού, και στην περίπτωση των ανήλικων Χρηστών κατόπιν και της σύμφωνης γνώμης του ενηλίκου γονέα ή κηδεμόνα τους, η οποία θα παρέχεται επίσης με την επικύρωση της ένδειξης «ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΩ» κατά τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού εκ μέρους του, θα πραγματοποιείται, στο πλαίσιο της εκτέλεσης της σύβασης παροχής υπηρεσιών, επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την εξυπηρέτηση του συμβατικού σκοπού και προς βελτίωση της παροχής των υπηρεσιών σε συμμόρφωση με τους ν. 2472/1997, 3471/2006, 3917/2011, τον κανονισμό ΕΕ 2016/679 και την εν γένει σχετική εγχώρια και ευρωπαϊκή νομοθεσία, τον Κανονισμού Λειτουργίας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και τις αποφάσεις της Αρχής, ως με την παρούσα Δήλωση ορίζεται.