Red bg1
close

ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΑΣ

Συμμετέχοντας στις εξετάσεις επαγγελματικού προσανατολισμού, κερδίζετε υποτροφία (εφ' όρου ζωής)
από 10% έως και 100% στα online μαθήματα.

Επίσης, η Στέγη του Αριστοτέλη επιβραβεύει όλους όσους θέλουν να διευρύνουν τους ορίζοντές
τους και να συμμετάσχουν σε πάνω από ένα online μάθημα σε κάθε κύκλο σπουδών, παρέχοντας
επιπρόσθετη υποτροφία ανάλογη με τον αριθμό των μαθημάτων που επιλέγει να παρακολουθήσει ο κάθε μαθητής.

  • 2 μαθήματα 5%
  • 3 μαθήματα10%
  • 4 μαθήματα15%
  • 5 μαθήματα20%
  • 6 μαθήματα25%
  • 7 μαθήματα30%

Όροι Χρήσης

Μοιραστείτε το!

Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 

www.stegiaristoteli.org.

Το παρόν κείμενο (μαζί με κάθε έγγραφο που αναφέρεται στο παρόν) καθορίζει τους όρους (“όροι χρήσης”) που διέπουν τη χρήση και λειτουργία της ιστοσελίδας (η “ιστοσελίδα”) www.stegiaristoteli.org. Διαχειριστής και αποκλειστικός δικαιούχος της ιστοσελίδας είναι Η Στέγη του Αριστοτέλη (‘’Επιχείρηση’’). Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη προς κάθε “χρήστη” αποκλειστικά υπό τον όρο ότι αυτός συμφωνεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας, των γραφικών, των εικόνων, φωτογραφιών και παντός είδους αρχείων και εφαρμογών που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα. Ότι αποδέχεται επίσης την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ιστοσελίδας.  Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σας και η χρήση της ιστοσελίδας. Με την πρόσβαση σας στην ιστοσελίδα ή τη χρήση της, εσείς  ή και το τρίτο πρόσωπο ή νομική οντότητα που έχετε την εξουσιοδότηση να εκπροσωπείτε δηλώνετε ότι συμφωνείτε με τη δέσμευση σας από τους όρους χρήσης την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η επιχείρηση διατηρεί ανεπιφύλακτα το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους όρους χρήσης, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, υπό τον όρο ότι οι σχετικές τροποποιήσεις δε προσκροούν σε κανόνες αναγκαστικού δικαίου. Η συνέχιση της πρόσβασης ή της χρήσης της ιστοσελίδας συνεπάγεται άνευ ετέρου την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους κάθε χρήστη των τροποποιηθέντων όρων χρήσης.


1. ΟΡΙΣΜΟΙ

1.1. Επιχείρηση: Το φυσικό πρόσωπο Χειλάς Παναγιώτης, Α.Φ.Μ. 135441994, διεύθυνση Αριστείδου 1, ο οποίος είναι διαχειριστής και αποκλειστικός δικαιούχος της ιστοσελίδας. 
1.2. Ιστοσελίδα: Η www.stegiaristoteli.org ιστοσελίδα που αποτελεί τη βάση της υπηρεσίας και περιλαμβάνει την πλατφόρμα παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών εκπαίδευσης μέσω Η/Υ και πώλησης κρατήσεων για ψυχομετρικά τεστ ευφυίας. 
1.3. Διαχειριστής: Ο Χειλάς Παναγιώτης αποκλειστικός δικαιούχος και διαχειριστής της ιστοσελίδας www.stegiaristoteli.org 

1.4. Χρήστης: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εγγράφεται στην ιστοσελίδα προς χρήση των παρεχόμενων υπηρεσίων ή και κάθε επισκέπτης μη εγγεγραμένος χρήστης ο οποίος επισκέπτεται την ιστοσελίδα και κάνει χρήση των υπηρεσιών της.

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2.1 Η επιχείρηση παρέχει με τη χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας του Ιστοτόπου, υπηρεσίες: εκπαίδευσης (e-learning) και ειδικότερα μαθήματα ανάπτυξης συναισθηματικής νοημοσύνης, τεχνολογικής παιδείας, προγραμματισμού, στρατηγικής, επιχειρηματικής παιδείας, κλπ. Λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας και τις προσφερόμενες υπηρεσίες βλέπε εδώ (www.stegiaristoteli.org – Δράσεις & Μαθήματα). 

2.2 Στα πλαίσια της ανωτέρω λειτουργίας κάθε ενδιαφερόμενο νομικό ή φυσικό πρόσωπο μπορεί να κάνει αγορά και χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών ύστερα από από την αποδοχή των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων που ορίζουν τα κάτωθι κεφάλαια του παρόντος.3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
3.1. Η ιστοσελίδα απευθύνεται σε χρήστες: 
Ι) Φυσικά πρόσωπα που εχουν υποχρεωτικά συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, ή σε ανήλικους, υπό την προυπόθεση ότι λειτουργούν με την συγκατάθεση, ευθύνη και επιμέλεια γονέα/ κηδεμόνα ή άλλου υπεύθυνου φορέα και πληρούνται όλες οι εκάστοτε σύμφωνα με την εκάστοτε έννομη τάξη του τόπου διαμονής διατάξεις. 
ΙΙ) Νομικά πρόσωπα κάθε μορφής που επιτρέπεται από το καταστατικό τους να λαμβάνουν τις παρεχόμενες από την ιστοσελίδα υπηρεσίες και η εγγραφή τους πραγματοποιείται από πρόσωπο που τους εκπροσωπεί νόμικα και έχει τη σχετική εξουσία.
3.2. Οι επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας επιβεβαιώνουν και εγγυώνται ανάλογα ότι πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία στο σχετικό τμήμα της αίτησης εγγραφής ή παροχής πληροφοριών καθώς επίσης και δηλώνουν υπεύθυνα ότι όλα τα δηλωθέντα στοιχεία είναι ακριβή και αληθή. 
3.3. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει το λογαριασμό οποιουδήποτε Χρήστη καθώς και να αποκλείσει τη χρήση της Ιστοσελίδας σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι παραβιάζεται οποιοσδήποτε όρος αυτής ή της κείμενης νομοθεσίας. Ο χρήστης δε δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση για την αναστολή ή τον τερματισμό του λογαριασμού του ή την απαγόρευση πρόσβασης στην ιστοσελίδα. Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση και διαχειριστής της ιστοσελίδας, διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την χρήση αυτής σε οποιονδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική αιτιολόγηση για την άρνηση/διακοπή αυτή. 
3.4. Ο κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης, οφείλει να συμπληρώνει ότι του ζητηθεί όπως ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, φύλο, e-mail, ημερομηνία και τόπο γέννησης, σχολική τάξη φοίτησης, αντικείμενο σπουδών, τηλέφωνο επικοινωνίας και για νομικό πρόσωπο επωνυμία, έδρα, έτος ίδρυσης, καταστατικό σκοπό, ΑΦΜ, διεύθυνση και στοιχεία νομίμου εκπροσώπου. Όσον αφορά τα πιθανά αιτούμενα στοιχεία και τον τρόπο φύλαξης και επεξεργασίας αυτών βλέπετε ειδικότερα τα όσα ορίζονται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (https://www.stegiaristoteli.org/p/page/s/93/privacy-policy?locale=el) της ιστοσελίδας, της οποίας η ανεπιφύλακτη αποδοχή αποτελεί προϋπόθεση χρήσης της ιστοσελίδας και εγγραφής σε αυτή.4. ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1. Οι πληροφορίες που περιέχονται στους παρόντες Όρους και οι λεπτομέρειες που περιέχονται στη παρούσα ιστοσελίδα δεν συνιστούν πρόταση πώλησης αλλά πρόσκληση για ενημέρωση. Δεν θα θεωρείται ότι έχει καταρτισθεί καμία σύμβαση μεταξύ της επιχείρησης και του χρήστη αναφορικά με οποιοδήποτε προσφερόμενο προϊόν και υπηρεσία, παρά μόνο όταν η παραγγελία του χρήστη γίνει ρητώς αποδεκτή από την επιχείρηση. 
4.2. Προς τούτο ο χρήστης κατόπιν ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής παραγγελίας του, θα λαμβάνει σχετικό e-mail από την επιχείρηση δια του οποίου θα επιβεβαίωνεται η παραλαβή της παραγγελίας του «Επιβεβαίωση Καταχώρησης Παραγγελίας». Η κατάσταση της παραγγελίας ενημερώνεται συνεχώς όπως και όταν προκύπτουν αλλαγές κατά τη διαχείριση της παραγγελίας. Ο χρήστης οφείλει να ελέγχει την «Επιβεβαίωση Καταχώρησης Παραγγελίας» και να ενημερώνει αμέσως την επιχείρηση (το αργότερο εντός 2 ωρών από την ώρα της λήψης ηλεκτρονικής ειδοποίησης με την ένδειξη «Καταχώρηση Παραγγελίας») εγγράφως για οποιοδήποτε λάθος, άλλως τα στοιχεία που αναφέρονται στην «Επιβεβαίωση Καταχώρησης Παραγγελίας» θα εφαρμοστούν στη σύμβαση. Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας κάθε καταχωρηθείσας παραγγελίας επιβεβαιώνεται από την επιχείρηση η διαθεσιμότητα των απαραίτητων μέσων και υποδομής για την εκτέλεση της παραγγελίας ώστε να βεβαιωθεί η δυνατότητα πραγματοποίησης της σύμβασης και η συνακόλουθη κατά τα προβλεπόμενα παροχή υπηρεσιών. Ειδικότερα, η επιχείρηση αφού διαπιστώσει την επάρκεια των ανωτέρω και την έλλειψη τυχόν σφαλμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα αναφορετικά με την τιμολόγηση ή τιμή των προσφερόμενων υπηρεσιών τα χαρακτηριστικά τους κ.λ.π., αποστέλει σε αυτόν  e-mail το οποίο επιβεβαιώνει την αποδοχή της παραγγελίας με την ένδειξη «Η παραγγελία σας έχει ολοκληρωθεί». Τότε μόνο θα θεωρείται συναφθείσα και δεσμευτική η σύμβαση για την αγορά της σχετικής υπηρεσίας. Αν η επιχείρηση δεν δεχθεί την παραγγελία και τα χρήματα του χρήστη έχουν ήδη αφαιρεθεί από λογαριασμό του τότε αυτά θα επιστρέφονται στο ακέραιο. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για την πορεία της παραγγελίας του, είτε τηλεφωνικά (τηλ. +30 2721-110511) είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (ε: hello@stegiaristoteli.org).
4.3. Η αγορά των προσφερόμενων  υπηρεσιών πραγματοποιείται μέσω της συμπλήρωσης ειδικού πεδίου αγοράς που υπάρχει στην ιστοσελίδα. Στην αγορά των προσφερόμενων υπηρεσιών μπορεί να προβεί κάθε εγγεγραμένος χρήστης σύμφωνα με τους Όρους του παρόντος. Πριν την υποβολή της παραγγελίας, ο χρήστης λαμβάνει μέσω ειδικού συνδέσμου γνώση των παρόντων όρων που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών που επιθυμεί να αποκτήσει και στη συνέχεια επιλέγει την ενεργοποίηση του σχετικού εικονιδίου «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους και Προύποθέσεις». Με τη σήμανση αυτή, ο χρήστης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας του έλαβε με ευκρινή και κατανοητό τρόπο γνώση αναφορικά με:
4.3.1. τα κύρια χαρακτηριστικά των αγαθών ή των υπηρεσιών, στον βαθμό που ενδείκνυται σε σχέση με το μέσο και τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Τα κύρια χαρακτηριστικά των υπηρεσιών περιγράφονται λεπτομερώς στην ιστοσελίδα περιγραφής κάθε προς πώληση υπηρεσίας. Ο χρήστης οφείλει να ελέγξει κάθε σχετικό χαρακτηριστικό, πριν από την υποβολή της παραγγελίας του, ούτως ώστε να μη διατηρεί καμία αμφιβολία για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η επιχείρηση δε φέρει καμία ευθύνη σε περιπτωση που ο χρήστης παρέλειψε να ενημερωθεί επαρκώς για τα ανωτέρω.
4.3.2. την ταυτότητα της επιχείρησης, τη γεωγραφική διεύθυνση στην οποία είναι εγκατεστημένη, τον αριθμό του τηλεφώνου της, τον αριθμό τηελομοιοτυπίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της, τον αριθμό ΓΕΜΗ και τον αριθμό ον αριθμό αναγνώρισης που προβλέπεται από το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας κύκλου εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν. 2859/2000 (Α` 248) “κύρωση του κώδικα φόρου προστιθέμενης αξίας..
4.3.3. τη συνολική τιμή των αγαθών ή των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου τέλους, ή αν, λόγω της φύσεως των αγαθών ή των υπηρεσιών, η τιμή δεν μπορεί ευλόγως να καθοριστεί εκ των προτέρων, τον τρόπο με τον οποίο πρόκειται να υπολογιστεί η τιμή και, όπου τυγχάνει εφαρμογής, όλες τις πρόσθετες επιβαρύνσεις αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου ή, όταν αυτές οι επιβαρύνσεις δεν μπορούν ευλόγως να υπολογιστούν. 
4.3.4. εκ των προτέρων, το γεγονός ότι μπορεί να απαιτηθούν τέτοιες πρόσθετες επιβαρύνσεις.
4.3.5. κατά περίπτωση, τις ρυθμίσεις για την πληρωμή, την παράδοση, την εκτέλεση, την προθεσμία εντός της οποίας η επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει τα αγαθά ή να παράσχει την υπηρεσία και την πολιτική που εφαρμόζει η επιχείρηση για την αντιμετώπιση των παραπόνων.
4.3.6. όπου υπάρχει δικαίωμα υπαναχώρησης, τις προϋποθέσεις, την προθεσμία και τις διαδικασίες άσκησης δικαιώματος, σύμφωνα με το άρθρο 3ζ παράγραφος 1 του Ν. 2251/1994.
4.3.7. όπου δεν παρέχεται δικαίωμα υπαναχώρησης, την πληροφορία ότι ο χρήστης δεν θα έχει δικαίωμα υπαναχώρησης, ή κατά περίπτωση, τις περιστάσεις υπό τις οποίες ο χρήστης χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης.
4.3.8. επιπλέον της υπενθύμισης της ευθύνης του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα, την υπενθύμιση περί ύπαρξης εξυπηρέτησης μετά την πώληση και, κατά περίπτωση, εμπορικών εγγυήσεων, μαζί με τις σχετικές προϋποθέσεις.
4.3.9. τη διάρκεια της σύμβασης, όπου τυγχάνει εφαρμογής, ή, εάν η σύμβαση είναι αορίστου χρόνου ή αυτόματης παράτασης, τους όρους για τη λήξη της σύμβασης.
4.3.10. κατά περίπτωση, τις δυνατότητες λειτουργίας του ψηφιακού περιεχομένου, μαζί με τα ισχύοντα τεχνικά μέτρα προστασίας. 
4.3.11. κατά περίπτωση, κάθε τυπική διαλειτουργικότητα ψηφιακού περιεχομένου με υλισμικό και λογισμικό της οποίας ο προμηθευτής έχει γνώση ή ευλόγως αναμένεται να έχει γνώση. 


5. TIMH KAI ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
5.1. Η τιμή κάθε παρεχόμενης υπηρεσίας είναι αυτή που ορίζεται ανά πάσα στιγμή στην ιστοσελίδα της επιχείρησης, εκτός από τις περιπτώσεις προφανούς σφάλματος. Η επιχείρηση φροντίζει να διασφαλίζει ότι όλες οι τιμές στην ιστοσελίδα είναι ακριβείς, ωστόσο ενδέχεται να παρουσιαστούν σφάλματα. Εάν η επιχείρηση διαπιστώσει σφάλμα στην τιμή οποιασδήποτε υπηρεσίας έχει παραγγείλει ο χρήστης, τον ενημερώνει το δυνατόν συντομότερο και του δίνει τη δυνατότητα να επιβεβαίωσει εκ νέου τη παραγγελία στη διορθωμένη σωστή τιμή ή να την ακυρώσει. Εάν είναι αδύνατη η επικοινωνία με το χρήστη, η παραγγελία θα θεωρείται ότι έχει ακυρωθεί και η επιχείρηση θα επιστρέφει στο ακέραιο στο χρήστη κάθε ποσό που τυχόν έχει πληρώσει. 
5.2. Πιστωτική/Χρεωστική Κάρτα. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα της επιχείρησης δέχεται τις εξής πιστωτικές κάρτες: Visa, Mastercard, ή Maestro -.Εφόσον ο χρήστης επιλέξει ως μέσο πληρωμής μία από τις ανωτέρω πιστωτικές κάρτες, ενδεχομένως μπορεί να έχει δυνατότητα τριών άτοκων δόσεων, ανάλογα με το παραγγελθέν προϊόν, ιδίως για τα webinars και σύμφωνα με την εκάστοτε εμπορική πολιτική της επιχείρησης και τις δυνατότητες που παρέχουν οι συγκεκριμένες πιστωτικές κάρτες. Τα προϊόντα που ο χρήστης μπορεί να αγοράσει με άτοκες δόσεις έχουν στη σελίδα προϊόντος και στη σελίδα κατηγορίας αντίστοιχη σήμανση με τον αριθμό των άτοκων δόσεων. Η πληρωμή μέσω πιστωτικών καρτών γίνεται στο ασφαλές περιβάλλον της σχετικής ιστοσελίδας συνεργαζόμενης τράπεζας ή πιστωτικού ιδρύματος, στην οποία παραπέμπει η ιστοσελιδα του ηλεκτρονικού καταστήματος της επιχείρησης. Για τη συναλλαγή στην ιστοσελιδα της συνεργαζόμενης τράπεζας ή πιστωτικού ιδρύματος, η επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει. 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
6.1. Εκτός εάν ισχύουν οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3ιβ της ΚΥΑ ΥΑ Ζ1-891/2013 (ΦΕΚ Β 2144/30.08.2013), ο χρήστης που φέρει την ιδιότητα του καταναλωτή, διαθέτει προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών για να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών από την επιχείρηση, χωρίς να αναφέρει τους λόγους και χωρίς καμία επιβάρυνση πέρα από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 3θ παράγραφος 2 και στο άρθρο 3ι του Ν. 2251/1994

6.2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 3στ Ν. 2251/1994, η προβλεπόμενη στην παράγραφο 6.1. του παρόντος άρθρου προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, ήτοι 14 ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή από τη χρήση e-mail το οποίο επιβεβαιώνει την αποδοχή της παραγγελίας με την ένδειξη «Η παραγγελία σας έχει ολοκληρωθεί».

6.3. Η υπαναχώρησή αυτή είναι αναιτιολόγητη και ασκείται εγγράφως με συμπλήρωση σχετικής φόρμας «Υπόδειγμα Αίτησης Υπαναχώρησης» που παρέχεται στο τέλος του παρόντος και η οποία αποστέλλεται: α) είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της επιχείρησης (Αριστείδου 1 & Ψαρών, Καλαμάτα, 24100), β) είτε στην ηλεκτρονική της διεύθυνση (hello@stegiaristoteli.org), γ) είτε στο ΦΑΞ (2721-110512) και η επιχείρηση είναι υποχρεωμέμενη να επιβεβαιώσει εγγράφως την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης μόλις την παραλάβει.
6.4. Κατόπιν της παραλαβής της δήλωσης υπαναχώρησης η επιχείρηση υποχρεούται εντός το αργότερο 14 ημερών να επιστρέψει στο χρήστη το τίμημα που εισέπραξε. Η επιχείρηση προβαίνει στην σχετική επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής με εκείνα που ο χρήστης – καταναλωτής είχε χρησιμοποιήσει για την αρχική συναλλαγή. Σε περίπτωση χρέωσης του χρήστη μέσω πιστωτικής κάρτας, η επιχείρηση εφόσον έχει εισπράξει το τίμημα από την Τράπεζα, θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια. 
6.5. Αν ο χρήστης ασκήσει τι δικαίωμα υπαναχώρησης αφού έχει αιτηθεί την έναρξη την παροχής των υπηρεσιών ενόσω διαρκεί η περίοδος υπαναχώρησης, οφείλει να καταβάλει στην επιχείρηση, σε σύγκριση με την πλήρη κάλυψη της σύμβασης, ένα ποσό ανάλογο προς τα παρασχεθέντα μέχρι τη δήλωση υπαναχώρησης. Ο χρήστης ευθύνεται να αποζημιώσει την επιχείρηση, εάν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των υπηρεσιών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης, η δε επιχείρηση δικαιούται να συμφωνήσει με τον Πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό. Εάν ο Πελάτης ασκήσει το δικαίωμα της υπαναχώρησης τυχόν συνδεδεμένες συμβάσεις λήγουν αυτομάτως, χωρίς κανένα κόστος για τον χρήστη.
6.6. Εξαιρέσεις από το Δικαίωμα Υπαναχώρησης. Το δικαίωμα υπαναχώρησης του άρθρου 3ε του Ν. 2251/1994 δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου μη παρεχόμενου πάνω σε υλικό μέσο, εάν η εκτέλεση ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του χρήστη και την επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι χάνει έτσι το δικαίωμά του υπαναχώρησης.


7. ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΩΝ

7.1. Ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας και των παρεχόμενων από αυτή υπηρεσιών είναι μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην ιστοσελίδα από ενδεχόμενη κακή, αθέμιτη ή κακόβουλη χρήση αυτής ή των προσφερόμενων από αυτήν σχετικών υπηρεσιών. Ο κάθε χρήστης της ιστοσελίδας φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε περιεχόμενο, ανάρτηση ή εν γένει ηλεκτρονικά τελεσθείσα «πράξη» που προσβάλλει την προσωπικότητα, τιμή ή υπόληψη τρίτων, παραβιάζει τον Ν. 2472/1997 περί προσωπικών δεδομένων, ή τις διατάξεις των αστικών και ποινικών νόμων εν γένει. Άρα για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη εννόμων δικαιωμάτων και συμφερόντων προκληθεί από την ιστοσελίδα και δια των παρεχόμενων από αυτή υπηρεσιών, ιδίως, αλλά όχι αποκλειστικά, από την ανάρτηση, δημοσίευση, κοινοποίηση ή αποστολή οιουδήποτε υβριστικού, προσβλητικού, δυσφημιστικού, ψευδούς, αναληθούς, συκοφαντικού, αντεθνικού, ρατσιστικού και εν γένει ποινικώς ή αστικώς κολασίμου περιεχομένου, υπεύθυνος προς αποκατάσταση αυτών, αλλά και ενδεχόμενης ηθικής βλάβης και του συνόλου των ενδεχομένως εγειρόμενων αστικών αξιώσεων και ποινικών διώξεων, είναι αποκλειστικά ο χρήστης της ιστοσελίδας, αποκλειομένης ρητά και ανεπιφυλάκτως κάθε σχετικής ευθύνης του Δήμου, έστω και από ελαφρά αμέλεια. 
7.2. Εξάλλου, αν, οποτεδήποτε, η επιχείρηση και διαχειριστής – δικαιούχος της ιστοσελίδας πληροφορηθεί με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, για περιεχόμενο, ανάρτηση, δημοσίευση, κοινοποίηση ή εν γένει πληροφορία, που είναι παράνομη ή αντίκειται στις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαικού και Διεθνούς Δικαίου, ιδίως, αν προσβάλλει την προσωπικότητα, τιμή και υπόληψη οιουδήποτε τρίτου, δυσφημίζει ή συκοφαντεί ή υβρίζει καθ` οιονδήποτε τρόπο, και κατά την κρίση του μπορεί να δώσει αφορμή για έγερση αστικών και ποινικών αξιώσεων, αφενός δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε προκληθείσα περιουσιακή ή μη ζημία και ηθική βλάβη και αφετέρου δικαιούται χωρίς προειδοποίηση: 
7.2.1. να διαγράψει άμεσα το συγκεκριμένο περιεχόμενο, αφαιρώντας το από την ιστοσελίδα, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη.
7.2.2. να διακόψει άμεσα τη λειτουργία του τυχόν ενεργού λογαριασμού του συγκεκριμένου χρήστη ή/και να απαγορεύσει την είσοδο στην ιστοσελίδα για τον συγκεκριμένο χρήστη/επισκέπτη, ήτοι να αποκλείσει τη δυνατότητα χρήσης από αυτόν των προσωπικών κωδικών πρόσβασης που έχει δημιουργήσει για την επίσκεψη/χρήση της ιστοσελίδας, προσωρινά ή και δια παντός 
7.2.3. να λάβει οποιοδήποτε κατά την κρίση του μέτρο, προκειμένου να αποτραπεί η συγκεκριμένη πράξη, ή να μην επέλθουν τα αποτελέσματά της, κατά το μέτρο που τούτο είναι δυνατόν, και δεδομένης της ηλεκτρονικής φύσεως του μέσου αλλά και της προσβολής 
7.2.4. συνεργάζεται με τις Ελληνικές, Ευρωπαικές και Διεθνείς Αρχές, Υπηρεσίες και αρμόδιους φορείς, να παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία του ζητηθεί και να πράττει τα νόμιμα, προκειμένου να συμβάλλει στην αποκάλυψη των στοιχείων ταυτότητας οιουδήποτε επισκέπτη/χρήστη έχει προβεί στη διάπραξη των ανωτέρω προσβολών.  
7.3. Ενδεικτική και όχι περιοριστική παράθεση απαγορευμένων ενεργειών επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας :Οι επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας δηλώνουν ότι σέβονται και τηρούν την κείμενη νομοθεσία, το Σύνταγμα και τους Νόμους της Ελλάδος, τις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Συμβάσεις, καθώς και τις γενικά παραδεκτές αρχές των Κωδίκων Δεοντολογίας για το Διαδίκτυο και την Επικοινωνία. Ως εκ τούτου, οφείλουν κατά την είσοδό τους στην ιστοσελίδα και τη χρήση αυτής καθώς και των παρεχόμενων απ` αυτή υπηρεσιών να απέχουν από: 
7.3.1. κάθε ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου που δεν ανταποκρίνεται στους σκοπούς της παρούσας ιστοσελίδας και που είναι αναληθές και δεν αντιστοιχεί στην αληθή βούληση του επισκέπτη/χρήστη της παρούσας ιστοσελίδας. 
7.3.2. την ανάρτηση και δημοσίευση, κάθε περιεχομένου, που είναι αντίθετο στο Νόμο και τα χρηστά ήθη, συνιστά πράξη παράνομη, απαγορευμένη και κολάσιμη που επισύρει αστικές και ποινικές αξιώσεις και διώξεις 
7.3.3. την ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου που προσβάλλει ιδίως την προσωπικότητα, την τιμή και υπόληψη, την δημόσια εικόνα, τη φήμη και την περιουσία εν γένει οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα 
7.3.4. την ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου που αντιτίθεται ή/και προσβάλλει τα θεμελιώδη Συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα της αξίας του ανθρώπου, της ζωής, της τιμής, της περιουσίας, της θρησκείας, της εργασίας και της αυτοδιάθεσης 
7.3.5. την ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου που συγκροτεί την αντικειμενική ή υποκειμενική υπόσταση οιουδήποτε εγκλήματος του Ποινικού Κώδικα ή/και των Ειδικών Ποινικών Νόμων 
7.3.6. την ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου που παραβιάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως ορίζονται και προστατεύονται από τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
7.3.7. την ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου που περιέχει πορνογραφικό υλικό, ιδίως παιδική πορνογραφία, ή περιεχομένου που προσβάλλει την από το Σύνταγμα προβλεπόμενη προστασία της ανηλικότητας 
7.3.8. την δια οποιουδήποτε τρόπου ή μεθόδου τέλεση ή απόπειρα δια πράξεως ή παραλείψεως νομιμοποιήσεως χρημάτων που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες ή εγκληματικές πράξεις, ή εν γένει εμφάνισης αυτών ως νομίμων κερδών 
7.3.9. την ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου που προσβάλλει ή αντιστρατεύεται το Δημοκρατικό Πολίτευμα, το δικαίωμα ανεξιθρησκείας, το σεβασμό και την προστασία της διαφορετικότητας, την προστασία των μειονοτικών ομάδων, προωθεί καθ` οιονδήποτε τρόπο το ρατσισμό και την ξενοφοβία, προβάλλει ή υποστηρίζει οιασδήποτε μορφής απαγορευμένη διάκριση λόγω εθνικότητας, χρώματος, γλώσσας, φύλου ή φυλής, ή προσβάλλει εν γένει τα ατομικά, πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών 
7.4. Όλοι ανεξαιρέτως οι επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που αυτή παρέχει, οφείλουν, ευθύς μόλις αντιληφθούν τη διάπραξη κάποιας εκ των παραπάνω αναφερομένων απαγορευμένων ενεργειών στη προσωπική τους ιστοσελίδα, να ειδοποιούν χωρίς καθυστέρηση τον διαχειριστή – δικαιούχο της ιστοσελίδας, ώστε ο τελευταίος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την παύση των ενεργειών, τη διαγραφή της ανάρτησης – κοινοποίησης – περιεχομένου, και ενδεχόμενα τη διακοπή λειτουργίας του λογαριασμού του χρήστη και τη λήψη εναντίον του κάθε νομίμου μέτρου. 
7.5. Επισημαίνουμε ότι η επιχείρηση δεν φέρει σε καμία περίπτωση την οιαδήποτε ευθύνη για ενδεχόμενη διάπραξη οιασδήποτε εκ των παραπάνω ενεργειών από επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας.

8. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
8.1. Η ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει σύνδεσμους (links) προς ιστοσελίδες τρίτων, διαφημίσεις ή υπηρεσίες, το περιοχόμενο των οποίων δεν ελέγχεται και δεν εγγυάται από την επιχείρηση – διαχειριστή κατά οποιοδήποτε τρόπο. Η πρόσβαση σε αυτές τις ιστοσελίδες γίνεται κατά αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη. 
8.2. Η επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια κάθε χρήστη που συνδέεται με την επίσκεψη στους προαναφερόμενους συνδέσμους τρίτων. Ενθαρύνουμε τους χρήστες, όταν εγκαταλείπουν την ιστοσελίδα, να ελέγχουν προσεκτικά και να διαβάζουν προσεκτικά τους όρους χρήσης, τις προϋποθέσεις και την πολιτική απορρήτου οποιουδήποτε τρίτου συνδέσμου επισκέπτονται. 
9. ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
9.1. Σε περίπτωση ευθύνης της επιχείρησης λόγω υπερημερίας ή αδυναμίας παροχής εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα (Α.Κ. 335) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 εφόσον ο χρήστης φέρει την ιδιότητα του καταναλωτή. 
9.2. Ανωτέρω βία: Η επιχείρηση δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε αδυναμία εκπλήρωσης ή καθυστέρηση στην εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων εάν αυτές έχουν προκληθεί από γεγονότα τα οποία δεν υπόκεινται στον εύλογο έλεγχο αυτής, ήτοι γεγονότα ανωτέρας βίας. Ως γεγονός ανωτέρας βίας θεωρείται κάθε πράξη, γεγονός, αδυναμία πραγματοποίησης, παράλειψη ή ατύχημα που δεν υπόκειται στον εύλογο έλεγχο της επιχείρησης και περιλαμβάνει ιδίως και όχι αποκλειστικώς: α. απεργίες, ανταπεργίες ή άλλες συνδικαλιστικές δράσεις, β. Κοινωνική αναταραχή, εξέγερση, εισβολή, τρομοκρατική επίθεση ή απειλή τρομοκρατικής επίθεσης, πόλεμο. γ. πυρκαγία, έκρηξη, καταιγίδα, πλημμύρα, σεισμό, καθίζηση, επιδημία ή άλλη φυσική καταστροφή, δ. Αδυναμία χρήσης δημόσιων ή ιδιωτικών τηλεπικοινωνιών, ε. αδυναμία χρήσης μέσων μεταφορών κ.ο.κ. Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της επιχείρησης από οποιαδήποτε σύμβαση θεωρείται ότι αναστέλλεται για την περίοδο που διαρκεί το γεγονός ανωτέρας βίας και ο χρόνος για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της επιχείρησης παρατείνεται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των 2 μηνών, η σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση. 
9.3. Σε κάθε περίπτωση που ο χρήστης διαπιστώνει κάποια πλημμέλεια στην παροχή των υπηρεσιών ή έχει κάποιο σχετικό παράπονο, έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με την επιχείρηση οποιαδήποτε εργάσιμη μέρα καθ’ όσο διαρκεί η σύμβαση στο τηλ. 2721-110511 ή στο e-mail hello@stegiaristoteli.org. Η επιχείρηση επιφυλάσσεται ρητώς για την πρότερη διάγνωση των ελλείψεων ή πλημμελειών.


10. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
10.1. Η επιχείρηση δεν εγγυάται κατά κανένα τρόπο ότι η ιστοσελίδα, οι παρεχόμενες δι` αυτής υπηρεσίες και εν γένει τα περιεχόμενο θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και χωρίς ελλείψεις. Συναφώς, δεν παρέχεται καμία εγγύηση σχετικά με την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσίων και επιλογών της ιστοσελίδας ή τα αποτελέσματά τους. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να εξασφαλίζει και να επιβεβαίωνει την αλήθεια, την πληρότητα και το επίκαιρο κάθε πληροφορίας που διατίθεται σχετικά με αυτούς μέσω της ιστοσελίδας. Παρέχεται φυσικά η δυνατότητα σε κάθε επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της να επισημαίνει με κάθε πρόσφορο τρόπο στο διαχειριστή – δικαιούχο αυτής, οποιασδήποτε μορφής προβλήματα, δυσλειτουργίες, σφάλματα ή ελλείψεις εντοπίσει σχετικά με στόχοτη ταχύτερη δυνατή αποκατατάστασ τους, δεδομένης της φύσεως του ηλεκτρονικού μέσου. 
10.2. Ακόμα, η επιχείρηση δεν εγγυάται κατά κανένα τρόπο ότι η ιστοσελίδα, οι ιστοσελίδες στις οποίες τυχόν αυτή παραπέμπει καθώς και οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων επιτρέπεται η πρόσβαση σε αυτές στους επισκέπτες/χρήστες παρέχονται χωρίς ηλεκτρονικής μορφής «ιούς», κακόβουλο λογισμικό ή άλλα επιζήμια συστατικά, λόγω της φύσης του ηλεκτρονικού μέσου, απαλλασσόμενος από οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά. 
10.3. Ο κάθε χρήστης της ιστοσελίδας κατανοεί και την επιχείρηση για οποιαδήποτε παράνομη ή αθέμιτη αστικώς ή ποινικώς κολάσιμη πράξη που θα έχει σαν αποτέλεσμα την έγερση αστικών και ποινικών αγωγών και διώξεων κατά του τελευταίου, καθώς και για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, ή ενώσεων προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα, λόγω του περιεχομένου που ο πρώτος διαθέσει ή επιλέξει προς ανάρτηση, δημοσίευση, κοινοποίηση ή άλλη μεταφορά μέσω της ιστοσελίδας και των παρεχόμενων από αυτήν υπηρεσιών. 

11. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
11.1. Ολο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει όλων των αρχείων και πληροφορίων της ιστοσελίδας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών τους και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαικού και Διεθνούς δικαίου. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω η εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να αποσταλεί, «φορτωθεί», μεταδοθεί ή διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε μέσο με σκοπό το προσωπικό κέρδος, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια ή συναίνεση των δημιουργών τους, του εγγράφου τύπου οριζομένου ως συστατικού και αποδεικτικού τύπου της εν λόγω δικαιοπραξίας, αποτελώντα ταυτοχρόνως και όρο του ενεργού της τελευταίας. 
11.2. Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη της επιχείρησης η εν όλω αντιγραφή, απομίμηση, πώληση, μεταπώληση, απόσπαση, σύγχυση, παρερμηνεία, τροποποίηση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, μεταβίβαση, μεταφορά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εμπορική ή ιδιωτική εκμετάλλευση στοιχείων του περιεχομένου της ιστοσελίδας. 

12. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
12.1. Οι παρόντες όροι διέπονται στο σύνολο τους από το ελληνικό δίκαιο και αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από την ερμηνεία και εφαρμογή τους είναι τα δικαστήρια της Καλαμάτας. 
12.2. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει, η οποία πηγάζει από τη συμβατική σχέση μεταξύ της επιχείρησης και του Πελάτη, θα καταβάλλεται προσπάθεια φιλικού διακανονισμού μέσω διαπραγματεύσεων. Σε περίπτωση μη ευδοκίμησης, αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Καλαμάτας. 
12.3. Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, ο χρήστης μπορεί να απευθύνεται στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών, π.χ. στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας (Πλ. Κάνιγγος, 10181, Αθήνα, www.efpolis.gr, τηλ.:1520, φαξ:2103843549), στον Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr, Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, τηλ.:2106460734, φαξ:2106460414), στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών (άρθρο 11 του ν.2251/1994) που εδρεύουν στους κατά τόπους Δήμους της χώρας.
12.4. Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο Πελάτης έχει πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και διαμένει στην ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτόν τον ιστότοπο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show για εξωδικαστική διευθέτηση διαφοράς. Πιστοποιημένος για τον σκοπό αυτό Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) είναι: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πελάτη Ελλάδας (ECC GREECE), Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 144, 11 471, Αθήνα, +30 2106460284 +30 2106460784 info@eccgreece.gr. Ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνεί με τον ως άνω φορέα προκειμένου να τον καθοδηγήσει καθ’ όλη τη διαδικασία υποβολής και διεκπεραίωσης της καταγγελίας του.
12.5. Οι όροι μπορούν να τροποποιηθούν χώρις προηγούμενη ειδοποίηση. Τυχόν ακυρότητα μέρους των όρων δεν επιφέρει ακυρότητα του συνόλου.
12.6. Οι παρόντες όροι επέχουν θέση πληροφόρησης του άρθρου 3β του Ν. 2251/1994.
 Ο χρήστης με την ενεργοποίηση του σχετικού εικονιδίου (ένδειξης) «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους και Προϋποθέσεις» δηλώνει ότι είναι ενήλικος και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα ή σε περίπτωση που είναι ανήλικος η δήλωση αυτή παρέχεται δια της σύμφωνης γνώμης του ενήλικου γονέα ή κηδεμόνα του και επίκυρωση αντίστοιχα της προαναφερόμενης ένδειξης.
 Ο χρήστης έλαβε γνώση ότι χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης μετά την εκ μέρους του απόκτηση των ψηφιακού περιεχομένου υπηρεσιών από την επιχείρηση και παρέχει τη συγκατάθεσή του, επιλέγοντας την ενεργοποίηση του σχετικού εικονιδίου (ένδειξης) «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους και Προϋποθέσεις». ή σε περίπτωση που είναι ανήλικος η δήλωση αυτή παρέχεται δια της σύμφωνης γνώμης του ενήλικου γονέα ή κηδεμόνα του και την επιλογή ενεργοποίησης αντίστοιχα της προαναφερόμενης ένδειξης.
 
 Ο χρήστης αιτείται την έναρξη κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης της παροχή των υπηρεσιών επιλέγοντας την ενεργοποίηση του σχετικού εικονιδίου (ένδειξης) «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους και Προϋποθέσεις».
 
Υπόδειγμα Αίτησης Υπαναχώρησης
(συμπληρώστε σύμφωνα με τις οδηγίες του Τμήματος Α’ του Παραρτήματος της ΚΥΑΥΑΖ1-891/2013 (ΦΕΚΒ 2144/30.8.2013) και επιστρέψτε το παρόν έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση)
 - Προς [ο προμηθευτής οφείλει να αναγράψει εδώ το όνομα του, τη γεωγραφική του διεύθυνση και, εάν υπάρχει, τον αριθμό της τηλεομοιοτυπίας του και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου]
 - Γνωστοποιώ/Γνωστοποιούμε (*) με την παρούσα ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε (*) από τη σύμβαση μου/μας (*) πώλησης των ακόλουθων αγαθών (*) /παροχής της ακόλουθης υπηρεσίας (*)
 - Που παραγγέλθηκε(-αν) στις (*) /που παρελήφθη (-σαν) στις (*)
 - Όνομα Πελάτη(-ών)
 - Διεύθυνση Πελάτη(-ών)
 - Υπογραφή Πελάτη (-ών) (μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί)
 - Ημερομηνία

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο όπως: ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 και τους κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.