Παιδί & Δυσλεξία

Δυσλεξία

Παιδί & Δυσλεξία

  • Η Δυσλεξία είναι μορφή μαθησιακής δυσκολίας, κατά την οποία το άτομο, μικρής ή μεγάλης ηλικίας, παρουσιάζει δυσκολίες στην ανάλυση των λέξεων, σε ακουστικές μονάδες συλλαβικής βάσης και στη σύνθεση συλλαβικών ακουστικών μονάδων σε λεκτικά σύνολα με εννοιολογικό περιεχόμενο. 
  • Τα άτομα με δυσλεξία είναι πιο δημιουργικά με κυρίαρχη την δεξιά πλευρά του εγκεφάλου. 
  • Η δυσλεξία αποτελεί εξελικτική διαταραχή των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων (ανάγνωση, γραφή, αντίληψη μαθηματικών). Επίσης, αποτελεί διαταραχή που φανερώνεται από τις δυσκολίες στην εκμάθηση του διαβάσματος , παρά την επαρκή νοημοσύνη και τις κοινωνικές και πολιτιστικές ευκαιρίες του ατόμου. 
  • Συναντάται στο 10-15% των παιδιών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (αγόρια - κορίτσια = 4:1). Το 1/3 των παιδιών έχει διαταραχές και στον γραπτό και στον προφορικό λόγο. 
  • Συνήθως είναι κληρονομική. 
  • Δυσλεκτικά είναι τα άτομα τα οποία δυσκολεύονται να μάθουν μέσω της γραπτής ή προφορικής γλώσσας, χωρίς να υπάρχει προφανής λόγος (τραύμα, πνευματική καθυστέρηση κτλ.). Σε αυτή την κατηγορία μπορεί να ανήκουν και ευφυή ή και ταλαντούχα άτομα. Είναι αρκετά συνηθισμένη σε παιδιά και ενήλικες. 
  • Η δυσλεξία μπορεί να χαρακτηρισθεί και ως διαφορετικός τρόπος σκέψης, καθώς είναι μια απόκλιση μεταξύ ενός υψηλού αποτελέσματος στα τεστ νοημοσύνης και των χαμηλών αποτελεσμάτων στα τεστ ανάγνωσης/ορθογραφίας.