Τα 3 Είδη Χρονολογικής Ηλικίας

Ψυχολογική, Αναπτυξιακή & Συναισθηματική Ηλικία

Τα 3 Είδη Χρονολογικής Ηλικίας

1) Η Ψυχολογική ηλικία είναι η ηλικία που κάποιος αισθάνεται, ενεργεί και συμπεριφέρεται και δεν είναι απαραιτήτως ίση με τη βιολογική ηλικία, η οποία είναι η ηλικία από τη γέννησή μας. Διαφορετικά άτομα στην ίδια ηλικιακή ομάδα μπορεί να ενεργούν διαφορετικά, επειδή έχουν διαφορετικές εμπειρίες και διαφορετικό επίπεδο ωριμότητας. Επομένως, διαθέτουν διαφορετική ψυχολογική ηλικία. Η ψυχολογική ηλικία μπορεί να κατανεμηθεί σε γνωστική λειτουργία (η ικανότητα της μνήμης και της μάθησης) και σε συναισθηματική λειτουργία (η ικανότητα της διαχείρισης των συναισθημάτων).

2) Η Αναπτυξιακή ηλικία είναι η ηλικία κατά την οποία το παιδί πρέπει να έχει αναπτύξει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και δεξιότητες του αναπτυξιακού σταδίου στο οποίο βρίσκεται. Η αναπτυξιακή ηλικία είναι ίδια για όλους. Τα αναπτυξιακά στάδια θέτουν συγκεκριμένες κινήσεις και συνήθειες, οι οποίες πρέπει να είναι ορατές, διαφορετικά το παιδί δεν ακολουθεί τα αναπτυξιακά πρότυπα. Για παράδειγμα, όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν μάθει να μιλάνε μέχρι το πρώτο έτος της ηλικίας τους. Εάν αυτό δε συμβαίνει, τότε η επίσκεψη σε έναν ειδικό είναι απαραίτητη. Τα χαρακτηριστικά των αναπτυξιακών σταδίων είναι καθολικά για όλα τα παιδιά.

3) Η Συναισθηματική ηλικία ορίζει την ικανότητα του ατόμου να κοινωνικοποιείται και να προσαρμόζεται με απλό τρόπο σε ένα κοινωνικό περιβάλλον. Επίσης, αφορά το επίπεδο αναγνώρισης και διαχείρισης των συναισθημάτων του ατόμου. Η συναισθηματική ηλικία είναι η ηλικία κατά την οποία το παιδί μαθαίνει να αντιλαμβάνεται καλύτερα τα συναισθήματά του και να τα διαχειρίζεται εποικοδομητικά. Επιπλέον, όταν υπάρχει επαφή με ένα άλλο πρόσωπο, η κατανόηση των συναισθημάτων και της θέσης του άλλου αποτελεί την ενσυναίσθηση που είναι βασικό στοιχείο της συναισθηματικής ηλικίας. Η κατανόηση και η ρύθμιση των συναισθημάτων βοηθούν στη δημιουργία μιας ώριμης συναισθηματικής ηλικίας.