Αναγνώριση Κλίσεων & Ταλέντων

Τα Οφέλη

Αναγνώριση Κλίσεων & Ταλέντων

Η σημασία της αναγνώρισης των κλίσεων και των ταλέντων του ατόμου, στηρίζεται στο γεγονός ότι τα άτομα θέλουν να ασχολούνται με πράγματα στα οποία τα « καταφέρνουν » γιατί αυτό τους προσφέρει απόλαυση, αλλά και αναγνώριση από τον κοινωνικό περίγυρο. Συμπληρωματικά, η ενασχόληση του ατόμου με επαγγέλματα στα οποία έχει κλίση & ταλέντο προσφέρει στην αγορά εργασίας σπουδαίους επαγγελματίες και λαμπρούς επιστήμονες, καθώς τα άτομα αυτά αναπτύσσουν σε μέγιστο βαθμό το φυσικό τους ταλέντο.


Προϋπόθεση για τον καθορισμό των ταλέντων και των κλίσεων του ατόμου αποτελεί η εξερεύνηση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων του. Ως ικανότητες ορίζονται οι σωματικές, ψυχικές, διανοητικές ιδιαιτερότητες του ατόμου που μπορεί να είναι έμφυτες ή να οφείλονται στις επιδράσεις του περιβάλλοντος, ενώ οι δεξιότητες είναι όσα κάνουμε αποτελεσματικά, μετά από συνεχή προσπάθεια, προετοιμασία, εξάσκηση και εκπαίδευση.

Η Στέγη του Αριστοτέλη αποσκοπεί αρχικά στην εξερεύνηση αυτών των ταλέντων / κλίσεων κι έπειτα στην ανάπτυξη των διαφορετικών δεξιοτήτων των παιδιών όπως, η επίλυση σύνθετων προβλημάτων, η συγγραφή έργου και η ανάλυση - σύνθεση πολύπλοκων ιδεών. Στόχος της Στέγης του Αριστοτέλη είναι ο προσδιορισμός των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ατόμου και ο ορισμός της αυτό-αξιολόγησης του ατόμου που θα το κάνει να γνωρίσει σε βάθος τον εαυτό του και να αναπτύξει σε μεγάλο βαθμό την αυτοεκτίμησή του.

Η εξερεύνηση των κλίσεων / ταλέντων επιτυγχάνεται μέσω της ενασχόλησης των μαθητών με διαφορετικά αντικείμενα μάθησης. Μέσω της βιωματικής συμμετοχής σε ποικίλα αντικείμενα διδασκαλίας, θα μπορέσεις να αναγνωρίσεις τα ταλέντα και τις κλίσεις σου, ώστε στη συνέχεια να τα εξελίξεις σε αυτό που θα σε οδηγήσει στο δικό σου μονοπάτι προσωπικής επιτυχίας.